2020-12-31 09:00:00

Közgyűlési meghívó

A 2021. január 15. napján a Prodiák Iskolaszövetkezet (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57., cégjegyzékszám: 07-02-001477, a továbbiakban: „Szövetkezet”) rendkívüli közgyűlésére.

A Szövetkezet Igazgatósága összehívja a Szövetkezet Rendkívüli Közgyűlését, amelyre tisztelettel meghívjuk Önt az alábbiak szerint:

A közgyűlés időpontja: 2021. év január hó 15. nap, 08:00 óra

A közgyűlés helyszíne: 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. Konferencia terem

A közgyűlés megtartásának módja: a veszélyhelyzetre tekintettel meghozott hatályos jogszabályok értelmében a Szövetkezet közgyűlése nem tartható meg a tagok személyes részvételével, ezért a közgyűlés elektronikus hírközlő eszköz útján kerül megtartásra. A közgyűlés megtartására Microsoft Teams informatikai alkalmazás útján kerül sor, amely alkalmas a tagok személyazonosságának egyértelmű megállapítására, valamint egyidejű kép és hang biztosításával alkalmas a valós idejű párbeszédre, azaz biztosítja a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt. A közgyűlésen való részvételhez a regisztrációs linket elektronikus úton a közgyűlés napján, 2021. január 15. napján 06.00 órakor tesszük közzé.  A közgyűlésen való részvétel feltétele a személyazonosság igazolása, amely elektronikusan, a regisztrációs link megnyitását követően történik (ennek során megadandó adatok: név, személyi igazolvány, adóazonosító jel, kapcsolattartási e-mail cím). A közgyűléshez való csatlakozás meghívóját a regisztrációt követően elektronikus úton a kapcsolattartási e-mail címre megküldésre kerülnek.

A Közgyűlés Regisztrációs Űrlap az alábbi linken érhető el: Regisztrációs Űrlap

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlés 2021. év január hó 18. nap 08:00 órakor azonos helyszínen, azonos lebonyolítási módon (elektronikus hírközlő eszköz útján), azonos napirenddel kerül megtartásra. A megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Amennyiben a közgyűlést bármely okból fel kell napolni, úgy a közgyűlés folytatásának időpontja: az elnapolt közgyűlést követő nap 08:00 óra.

Napirendi pontok:

1.     Döntés alapszabály módosításáról

2.     Döntés az Igazgatóság egy tagjának (Jacek Lorek) visszahívásáról

3.     Döntés az Igazgatóság egy új tagjának (Feleki Attila) megválasztásáról

4.     A Szövetkezet alapszabályának a 2.-3. napirendi pontok keretében hozott döntésekre tekintettel szükséges módosítása

Általános szabályok a közgyűlés megtartására:

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:337. § (1) bekezdése szerint a közgyűlésen a vagyoni hozzájárulások arányától függetlenül minden tagnak egy szavazata van.

A Ptk. 3:18. § (1) bekezdése alapján a közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosulttagok több mint fele személyesen vagy meghatalmazottja útján jelen van. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.

A Ptk. 3:275. § (1) bekezdés értelmében, ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha azt az eredeti időpontot legalább 3 nappal és legfeljebb 15 nappal követő időpontra hívják össze.

A Ptk. 3:110. § (1) bekezdése alapján a Társaság minden tag jogosult személyesen vagy meghatalmazottja útján a közgyűlés tevékenységében részt venni. Egy tag egy meghatalmazottat bízhat meg, egy meghatalmazott több tagot is képviselhet.

A Ptk. 3:337. § (3) bekezdése szerint nem lehet képviselő az igazgatóság és a felügyelőbizottság elnöke vagy tagja, továbbá a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. A képviselő a közgyűlésen több tag képviseletére is jogosult, de az egy képviselő által képviselt tagok száma nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok tíz százalékát.

Veszélyhelyzeti szabályok

A veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm. rendelet (a továbbiakban: „Veszélyhelyzeti Korm. rendelet”) 3. § (1) bekezdése szerint a szövetkezet közgyűlése nem tartható meg olyan módon, hogy az a tag személyes részvételét igényelje, abban az esetben sem, ha az ülés e rendelet hatálybalépésekor már összehívásra került.

A Veszélyhelyzeti Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a szövetkezet közgyűlésének ülése a tag elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével történő részvételével tartható meg akkor is, ha a jogi személy létesítő okirata e lehetőségekről és annak feltételeiről nem vagy az e rendeletben foglaltaktól eltérően rendelkezik.

A Veszélyhelyzeti Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerint ha a szövetkezet alapszabálya az elektronikus hírközlő eszközök használatának, illetve az ülés tartása nélküli döntéshozatalnak a szabályairól nem rendelkezik, ezeknek a szabályoknak a megállapítására és a tagokkal való közlésére a szövetkezet Igazgatósága jogosult a következő rendelkezések betartása mellett: elektronikus hírközlő eszköz útján való jelenlétre vonatkozóan meg kell határozni az igénybe vehető, a tagok azonosítását és a tagok közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt biztosító elektronikus hírközlő eszközöket és informatikai alkalmazásokat.

Budapest, 2020. december 29. nap      

Prodiák Iskolaszövetkezet
Igazgatósága