2023-03-30 09:00:00

Küldöttgyűlés meghívó

KÜLDÖTTGYŰLÉS MEGHÍVÓ

A Prodiák Iskolaszövetkezet (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57.; cégjegyzékszáma: 07-02-001477; adószáma: 23317448-2-07, a továbbiakban: Szövetkezet) igazgatósága ezúton meghívja a Szövetkezet tagjait a Szövetkezet küldöttgyűlésére.

A küldöttgyűlés időpontja:     2023.04.14. 11:00 óra 
A küldöttgyűlés helye:     elektronikus hírközlő eszköz útján

A küldöttgyűlés tervezett napirendi pontjai az alábbiak:

 1.  küldöttgyűlés tisztviselőinek megválasztása.
 2. Döntés az Igazgatóság 2022. gazdasági évről szóló beszámolójának elfogadásáról.
 3. Döntés a Felügyelő Bizottság 2022. gazdasági évről szóló beszámolójának elfogadásáról.
 4. Döntés a Szövetkezet 2022. évre vonatkozó, számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadásáról.
 5. Döntés a Szövetkezet tárgyévi adózott eredményének közösségi alapba helyezéséről.
 6. A Szövetkezet tagnyilvántartásának felülvizsgálata, döntés a hallgatói jogviszonnyal nem rendelkező tagok tagsági jogviszonya megszűnésének, a Szövetkezet aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező tagsága létszámának megállapításáról, továbbá a Szövetkezetnek az aktuális taglétszámnak megfelelő jegyzett tőkéjének elfogadásáról.
 7. Döntés a tagsági jogviszony megszűnése esetén a tag részére elszámolt, de általa át nem vett, kiadott vagyoni hozzájárulás közösségi alapba helyezéséről.
 8. Az egyes Irodákhoz rendelt taglétszám megállapítása, ennek alapján az adott Irodához tartozó küldöttek létszámának megállapítása.
 9. Döntés a könyvvizsgáló megválasztásáról.
 10. Döntés a felügyelőbizottsági tagok tiszteletdíjáról.
 11. Döntés a Szövetkezet telephelyeinek és fióktelepeinek módosításáról.
 12. Döntés az alapszabály csatolt tartalommal történő javító, pontosító módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének elfogadásáról.

A Szövetkezet tájékoztatja tagjait, hogy a küldöttgyűlés abban az esetben határozatképes, ha azon a küldöttek több mint kétharmada jelen van. 

A küldöttgyűlés esetleges határozatképtelensége esetén a Szövetkezet 2023.04.17. napján 11:00 órakor változatlan napirenddel megismételt küldöttgyűlést tart, mely szintén abban az esetben határozatképes, ha azon a küldöttek több mint kétharmada jelen van. Az alapszabály módosításához a jelenlévők legalább kétharmadának és valamennyi tag felének a szavazata szükséges. A küldöttgyűlés határozhat arról – az időpont és a helyszín megjelölésével - , hogy a napirenden szereplő kérdések megtárgyalását későbbi időpontban folytatja. Jelen meghívót a Szövetkezet a honlapján hirdetményként teszi közzé.

Budapest, 2023.03.30.
a Prodiák Iskolaszövetkezet igazgatósága