2022-06-28 14:00:00

A Prohuman Diákmunka „Ne csak pénzt keress, nyerj mellé egy iPhone-t is!” hivatalos játékszabályzata

1.    A nyereményjáték és annak szervezője
1.1.    A nyereményjáték megnevezése: „Ne csak pénzt keress, nyerj mellé egy iPhone-t is!” (a továbbiakban „Játék”). 

A nyereményjáték szervezője a Prodiák Iskolaszövetkezet (székhelye: 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos út 57.; adószám: 23317448-2-07; a továbbiakban: „Szervező”). 

2.    A Játékban részt vevő személyek
2.1.    A Játékban részt vesznek mindazon természetes személyek, akik a 2022. július 13. és 16. között megrendezésre kerülő EFOTT fesztiválon, a KarrierZóna sátrában megjelennek a Szervező „Prohuman Diákmunka” nevű standjánál, a standon kapott Prohuman Diákmunka logóval ellátott tetoválást felragasztják magukra, ezután a magukról készült fotót – melyen a tetoválás jól látható – Facebook és/vagy Instagram profiljukra feltöltik a #prohumandiakmunka és #efott2022 hashtagekkel, valamint betagelik a Szervező „Prohuman Diákmunka” nevű Instagram/Facebook-oldalát.

2.2.    A Játékban nem jogosultak sem közvetlenül, sem közvetetten részt venni 
a.    a Szervező, 
b.    az EFOTT fesztivál megszervezésében közreműködő jogi személyek, továbbá 
c.    a Játék szervezésében vagy lebonyolításában közreműködő jogi személyek 

tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, vagy velük munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állók, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

3.    A Játék időtartama
A Játék 2022. július 13. napjának 07 óra 00 percétől 2022. július 16. napjának 23 óra 59 percéig tart. 

4.    A Játék mechanizmusa és a nyerés feltételei
A 2. részben meghatározott feltételeknek megfelelő Játékosok közül a nyertes kisorsolására a Játék 3. részben meghatározott időtartamának elteltét követően, a véletlenszerűség elve alapján kerül sor.

5.    A nyeremény, sorsolás 
5.1.    A Játékosok között a Szervező 1 nyertest sorsol ki, aki 1 darab iPhone 11-es kártyafüggetlen készüléket nyer.
5.2.    A sorsolás helyszíne és időpontja: 1146 Budapest, Hungária krt. 140-144. – 2022. július 18. 14:00
5.3.    A Szervező a sorsoláson a nyertesen kívül 1 fő tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertes Játékos csak abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, ha a nyertes a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg, s így kizárásra kerül; illetve, ha a jelen játékszabályzatban foglalt más indok alapján kerül a Játékos kizárásra, vagy ha a nyertes a sorsolást követő 3 munkanapon belül a Játékban használt elérhetőségén nem elérhető, vagy ha a nyertes nyilatkozatot tesz arról, hogy nem kívánja átvenni a nyereményét.
5.4.    A Szervező a nyereménysorsolást követő 3 munkanapon belül üzenetben értesíti a sorsolás nyerteseit, majd rögzíti pontos adataikat (név, lakcím, telefonszám), valamint tájékoztatja a nyertest a nyeremény átvételének részleteiről. A Szervező a nyertes Játékost az általa nyilvántartott e-mail címén vagy telefonszámán értesíti. 

6.    Vegyes rendelkezések
6.1.    A Játékban történő részvétel feltételeként előírt adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. kért adatok hiánya, helytelensége stb.), a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért, a nyeremény beváltásának a nyertesnek felróható elmaradásáért vagy késedelméért, illetve ezek következményeiért a Szervező és a Szervező megbízottjai a nyertesek felé semmiféle felelősséget nem vállalnak.
6.2.    Amennyiben a nyertes részvétele a jelen részvételi szabályok alapján érvénytelennek tekinthető, úgy a Szervező jogosult a tartaléknyertes részére a nyereményt átadni. 
6.3.    A Szervező a részvételi szabályzatban foglalt nyereményen kívül egyéb nyereményt nem oszt ki, az más nyereményre át nem váltható. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA és EHO kötelezettséget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóság részére.
6.4.    A Játékosok Játékban való részvételükkel feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy
a.    személyes adataikat (név, lakcím, e-mail cím, telefonszám) megadják;
b.    nyertességük esetén a Szervező nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) és/vagy annak szervezője minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint marketing célokra felhasználja.
6.5.    A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, kizárólag a sorsolás 5.2. pontban meghatározott időpontjáig és kizárólag a nyeremények kisorsolása céljából. A személyes adatok kezelésére egyebekben a Szervező honlapján (https://www.prohuman.hu/) megtalálható adatkezelési tájékoztató irányadó. 
6.6.    A Játékosok a Játékban való részvételükkel jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Budapest, 2022. június 24. 

Prodiák Iskolaszövetkezet
Szervező